Case Study: Penyataan Masalah

734 Words3 Pages
1.2 Penyataan Masalah Berdasarkan analisis peperiksaan akhir tahun bagi mata pelajaran Perdagangan yang diperoleh dari Pejabat Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Seksyen 24 (2) Shah Alam, data menunjukkan bahawa peratus pencapaian para pelajar dalam mata pelajaran ini adalah tidak statik kepada peningkatan semata-mata. Jadual 1.1 menunjukkan keputusan mata pelajaran Perdagangan di SMK Seksyen 24 (2) Shah Alam bagi lima kelas iaitu kelas Delima, Zamrud, Kristal, Nilam, dan Mutiara, pengkaji mendapati bahawa jumlah pelajar yang berada dalam kategori selain cemerlang iaitu kepujian, memuaskan dan gagal sangat tinggi dari segi bilangan pelajar dan markahnya. Berdasarkan jadual 1.1 menunjukkan senarai bilangan pelajar yang berada dalam kategori…show more content…
Kajian-kajian terdahulu juga banyak dijalankan untuk menentukan tingkah laku guru boleh menjadi ikutan pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, Rohana (2003) menyatakan tugas guru pada hari ini semakin besar dan lebih mencabar berbanding dengan guru sedekad yang lalu tetapi sesetengah berpemdapat bahawa kewibawaan dan taraf pendidikan guru yang menentukan mutu pengajaran (Samsiah, 2005). Sulaiman (2005), pula berpendapat pembelajaran yang bermakna hanya boleh dicapai jika murid menghargai segala maklumat dan kebolehan…show more content…
Pelajar berhak untuk untuk memberikan pandagangannya tentang peribadi dan perwatakan guru yang mengajarnya. Selain itu, muncul persoalan bagaimanakah bentuk peribadi dan perwatakan yang perlu ada dalam diri seseorang guru? Jadi, apakah sebenarnya ciri-ciri peribadi dan perwatakan yang perlu ada dalam diri seseorang guru Perdagangan? Sehubungan itu, penyelidik berminat untuk mengkaji sikap pelajar Perdagangan di SMK.Seksyen 24(2) Shah Alam terhadap peribadi dan perwatakan guru

    More about Case Study: Penyataan Masalah

      Open Document