Advantages And Disadvantages Of Barang Menggaski

843 Words4 Pages
RASIONAL SISTEM EKONOMI MALAYSIA UNTUK PEMAKSIMUMAN UTILITI Utility adalah kemampuan suatu barang dalam memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang yang menggunakannya. Semakin tinggi utiliti suatu barang,semakin diinginkan barang itu oleh seseorang. Utiliti bersifat relative,barang yang memiliki utility bagi orang tertentu belum tentu bagi orang lain. Di dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa jenis utility: 1.Time Utility - Utiliti masa ialah Masa utiliti sesudah penilaian yang diciptakan oleh sesuatu perniagaan dengan menyediakan suatu produk pada masa yang diinginkan. 2.Place Utility - Tempat utility adalah nilai yang diciptakan oleh sesuatu perniagaan dengan menyediakan produk di tempat yang diinginkan pelanggan. 3.…show more content…
Pertumbuhan ekonomi boleh menghasilkan kemakmuran hanya sekiranya ia dapat meningkatkan tahap kesejahteraan rakyat dan pemaksimuman utiliti.Oleh itu, penelitian terhadap arah dan magnitud penjanaan kesejahteraan daripada pertumbuhan ekonomi adalah perlu dalam membuat pengubahsuaian dasar.Kajian ke atas penjanaan kesejahteraan daripada pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui analisis hubung kait KDNK dengan IKRM.Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan keluaran negara berikutan daripada peningkatan dalam nilai keluaran barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif yang diukur menggunakan pendapatan (KDNK) atau pendapatan negara. IKRM yang mengambil kira pencapaian dalam bidang sosial, alam sekitar dan ekonomi yang menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan pemaksimuman utiliti adalah merupakan pelengkap kepada pengukuran konvensional pertumbuhan ekonomi. Pengurangan kadar kematian bayi,peningkatan kadar literasi dan kemiskinan dan capaian lebih baik terhadap kemudahan asas seperti bekalan air terawat dan bekalan elektrik, memberi gambaran secara tidak langsung faedah yang diperoleh daripada pertumbuhan ekonomi.Indikator kesejahteraan boleh berubah secara selari atau bertentangan dengan perubahan pendapatan. Sebagai contoh, kemerosotan alam sekitar sering dikaitkan dengan eksploitasi sumber secara

    More about Advantages And Disadvantages Of Barang Menggaski

      Open Document